Message:

Remove ads from this guestbook - starting at just €2,50
12:34pm 02-27-2020
حمید
جناب مرشد خود آهنگ هم از این لینک قابل دانلود است
کلیک نمایید
12:32pm 02-27-2020
حمید
جناب مرشد سلام
من در زمانه (دوبار) رنج فراوان کشیده ام
در عهد کودکی چون هلالی خمیده ام
هرگز ندیده دیده گردون غمی که من
در این چند روزه عمر زایام دیده ام
از یک طرف یتیمی و یک سو اسیر غم
از یک طرف شماتت دشمن شنیده ام امید من
علی جان روزم تمام با غم و رنج و محن گذشت
شبها پا به بیابان دویده ام آی آی آی
link
7:39pm 01-25-2020
حمید
نامداران صلیب
2:47pm 01-24-2020
حمید
با سلام
بررسی پیامها نشان از زلزله می باشد . ضمنا بروی مکان دره تاکید شده است